KOMUNIKAT SEKRETARIATU SOT PZK z 20 stycznia 2018 r.
Dodane przez sotpzk dnia 25 styczeń 2018
Komunikat SOT PZK
Dnia 11 marca 2017 r. odbyło się w Świdnicy posiedzenie wspólne Zarządu i Komisji Re-wizyjnej OT-13. Uchwalono i zatwierdzono Sprawozdanie Finansowe wraz z Bilansem i Rachunkiem Wyników OT za 2016 r. Zatwierdzono także Plan Budżetu oddziału na 2017 r.
Rozszerzona zawartość newsa
Komunikat SOT PZK

KOMUNIKAT SEKRETARIATU SOT PZK z 20 stycznia 2018 r.

Najpierw trochę historii.


1. Dnia 11 marca 2017 r. odbyło się w Świdnicy posiedzenie wspólne Zarządu i Komisji Re-wizyjnej OT-13. Uchwalono i zatwierdzono Sprawozdanie Finansowe wraz z Bilansem i Rachunkiem Wyników OT za 2016 r. Zatwierdzono także Plan Budżetu oddziału na 2017 r.

2. Dnia 20 maja 2017 r. odbyło się Spotkanie Towarzysko-Techniczne naszych członków
tradycyjnie już w lokalu na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.
W zebraniu wzięło udział 30 członków SOT PZK oraz 5 kolegów niezrzeszonych w OT-13.
Na wstępie zebrania głos zabrał Prezes SOT kol. Dionizy SP6IEQ. Zapoznał zebranych
z sytuacją finansową OT-13, którą ocenił jako dobrą oraz budżetem SOT PZK na 2017 r.
Przedstawił zebranym stan odpisów podatkowych z tytułu OPP w rozbiciu na poszczególne
kluby i będące w dyspozycji Zarządu.

W technicznej części spotkania kol. Franciszek SP6GTN przedstawił temat: „Zestaw stoperów
na pasma KF o przełączanych kierunkach promieniowania”.

3. Tego samego dnia odbyło się posiedzenie Zarządu OT-13, na którym podjęto uchwałę o skierowaniu wniosku do Managera Odznaki Honorowej PZK o nadanie takiej odznaki kol. Stanisławowi SP6JOE.


4. Dnia 16 września 2017 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Sudeckiego Oddziału
Terenowego PZK w lokalu na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.
Zebranie tradycyjnie poświecone spotkaniu towarzysko-technicznemu.
W spotkaniu uczestniczyło 23 członków naszego oddziału.
Zebranie otworzył witając wszystkich Prezes SOT PZK, kol. Dionizy SP6IEQ.
Na wstępie wręczył grupie członków SOT Odznaki Honorowe PZK.
Są to koledzy SP6FHU, SP6FHW, SP6ECQ, SP6QKS, SP6QKT, SP6OPZ, SP6TGI, SQ6EY.
Następnie zapoznał grono z ogólną sytuacją w PZK, którą ocenił jako stagnacyjną.
Odnośnie SOT PZK przedstawił stan członków OT-13. Sudecki Oddział Terenowy PZK
Zrzeszał w tym momencie 117 członków. Rok temu o tej samej porze było nas 134 członków..
Stan członków zwyczajnych ocenił jako stabilny mimo, że ilość członków nieco zmalała
Niepokoi jednak znikoma ilość członków nadzwyczajnych, czyli nasłuchowców, których
w chwili obecnej jest zarejestrowanych 4.
Klubów zarejestrowanych w OT-13 jest 9 t.j. SP3PDK, SP3PGS, SP6KBL, SP6PAX,
SP6PCH, SP6PCP, SP6PTT, SP6PZG, SP6YCS. Przy okazji przypomniał o zasadach
doręczania kart QSL przez Managera QSL OT-13 na adresy klubów i niektórych członków
tam, gdzie klubów nie ma.
Odnośnie sytuacji finansowej OT-13 Prezes poinformował zebranych, że sytuacja ta jest
stosunkowo dobra. SOT PZK nie ma żadnych zadłużeń. Ewentualne koszty działalności
statutowej pokrywane są jak na razie w całości z odpisów 1% podatków OPP jakie przekazali
na konto Oddziału członkowie i sympatycy SOT PZK.

Z kolei zabrał głos kol. Marian SP6FCQ. Zwrócił uwagę, że tylko dzięki przychylności niektórych osób i instytucji, które użyczają nam nieodpłatnie pomieszczeń dla naszych przemienników UKF i UHF urządzenia te pracują nieprzerwalnie od wielu lat. Tak samo ma się z zasilaniem tych urządzeń. Zaproponował by uhonorować osoby decyzyjne lub/i instytucje związane z tym tematem n.p. Odznaką Honorową PZK. Prezes OT-13 kol. Dionizy SP6IEQ przyznał, że jest to dobra inicjatywa i stwierdził, że najlepsza byłaby Odznaka Braci Odyńców przyznawana przez ZG PZK.
Ustalono, że grupa kolegów opiekująca się tymi przemiennikami i mająca najlepsze rozeznanie, kto zasługuje na takie uhonorowanie złoży na ręce Prezesa SOT PZK odpowiednie wnioski, które będą podstawą do odpowiedniej uchwały Zarządu OT-13.

W ramach tematów technicznych kol. Piotr SQ6DX zademonstrował zdalną obsługę radiostacji zainstalowanej w Bolesławcu. Zaprezentowane urządzenia były na tyle zaawansowane technicznie, że pozwalały na prowadzenie łączności w czasie rzeczywistym bez opóżnień w transmisji.

W końcowej części spotkania zebrani uczestniczyli w grupach dyskusyjnych na tematy techniczne i organizacyjne. W tej części zebrania kol. Jerzy SP6BXP wystawił pojemniki ze zbędnymi mu podzespołami (podzespoły, płytki, lampy i wiele książek o tematyce krótkofalarskiej) do pobrania gratis przez chętnych zaopatrzenia się w te podzespoły. Zainteresowanie było spore i ok. 80 % oferty zmieniło właściciela.


5. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków Zarząd Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK na swym posiedzeniu dnia 17 listopada 2017 roku podjął uchwałę o obniżeniu składki tzw. oddziałowej o 50 % z 24 zł/rok na 12/zł/rok. Uchwała obowiązywać ma na rok 2018 z możliwością jej przedłużenia na lata następne.

Dalsze informacje.

1. Skarbnik SOT PZK przypomina, że termin opłacania składek członkowskich
na rok 2018 upłynął z dniem 14 stycznia. Zarząd Główny PZK podnosząc składki członkowskie zrezygnował z wpisowego ale także zlikwidował dodatkowy termin karencyjny dla spóźnialskich. Wygląda to tak, że kto nie zdąży wpłacić składek w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia może utracić członkowstwo PZK.
Wymiar składek i konto, na które należy je wpłacać znajduje się na naszej stronie
WWW w zakładce: „Informacje składkowe”. Skarbnik prosi również by na
dokumentach wpłat koniecznie umieszczać nazwisko i imię oraz znak kolegi,
którego wpłata dotyczy. Zdarza się niekiedy, że wpłaty dokonuje osoba trzecia a
brak tej informacji utrudnia identyfikację członka, którego wpłata dotyczy co
opóżnia przekazanie Jego składek na konto PZK.

2. Sekretarz SOT PZK przypomina klubom zrzeszonym w OT-13, że zgodnie
z Uchwałą z dnia 14 lipca 2010 roku kluby zobowiązane są do corocznego przekazywania danych o klubie w formie:
- Informacja o klubie krótkofalarskim (druk PZK – do pobrania z naszej strony WWW).
- lista członków klubu (nazwisko imię, znak)..
- skład zarządu klubu (nazwisko, imię, znak, funkcja).
Dane wg stanu na 31 grudnia 2017 roku należy przesłać drogą pocztową na adres:
Sudecki Oddział Terenowy PZK skr. poczt 104 58-400 Kamienna Góra
lub e-mailową na adres: ot13@pzk.org.pl w terminie do 31 stycznia 2018 roku.
Zwraca się uwagę, że niewykonanie w/w uchwały skutkować może wykreśleniem klubu z ewidencji SOT PZK.
Wykreślenie klubu z ewidencji OT-13 spowoduje z kolei nie tylko brak obsługi przez oddziałowe biuro QSL ale także cofnięcie pozwolenia radiowego dla klubu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Ponieważ zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami właścicielem pozwoleń radiowych dla klubów jest osoba prawna n.p. oddział terenowy PZK to utrata członkostwa klubu w OT PZK skutkuje cofnięciem pozwolenia radiowego, dla którego wnioskodawcą był OT PZK (n.p. SOT PZK).

W stosunku do klubów zrzeszonych w SOT PZK( n.p. SP6K…, SP6Y…, SP6Z…)
a nie będących klubami PZK zgodnie z regulaminem Zarząd prosi o przesłanie
Zgłoszenia Klubu Krótkofalarskiego do Obsługi Kart QSL. Zgłoszenie do pobrania na naszej stronie WWW w poz. „download” > „druczki organizacyjne” > „ formularze organizacyjne klubowe”.

Poniżej komunikat ZG PZK w tej sprawie (nadal aktualny).

***********************************************************************

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 4 stycznia 2012 r.

Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy!


1. Zasady bezpłatnej wymiany kart QSL dla klubów.
Z uwagi na początek roku, przypominamy treść uchwały ZG PZK z dnia 12 czerwca 2010, która reguluje zasady bezpłatnej wymiany kart QSL dla klubów krótkofalarskich nie będących klubami PZK.
Wyciąg z regulaminu:
1. Wymianę kart QSL, zainteresowany Klub realizuje poprzez dowolny Oddział Terenowy PZK, którego zarząd zaakceptuje zgłaszającego się do obsługi klubu. W razie braku akceptacji, klub zgłasza się do innego Oddziału Terenowego PZK z wnioskiem o obsługę kart QSL.
2. Klub poprzez swego uprawnionego przedstawiciela, zobowiązany jest do złożenia w Oddziale PZK zgłoszenia według wzoru ustalonego w załączniku nr 1.
3. Zgłoszenie ma być składane ponownie w styczniu każdego roku oraz każdorazowo przy zmianie danych podanych w zgłoszeniu.
4. Klub dostarcza i odbiera karty QSL z Oddziału Terenowego PZK na własny koszt.

Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK.


*****************************************************************************Sekretarz SOT PZK
Jurek SP6BXP


Poniżej link do pliku .docx

Kliknij ===> Komunikat SOT PZK