Zawody o "Puchar Lwa"
Dodane przez sotpzk dnia 09 marzec 2015

Drodze przyjaciele, krótkofalowcy Polski!
Rozszerzona zawartość newsa

Drodze przyjaciele, krótkofalowcy Polski! W imieniu zarządu Lwowskiego klubu LKK zapraszam Was do udziału w zawodach o „Puchar Lwa”, który wkrótce o dbędzie się na falach krótkich.
Zgóry dziękuję i zapraszam do udziału.

Zgodnie z decyzją Zarządu Klubu LKK został opracowany regulamin Otwartych Zawodów

Krótkofalarskich o „Puchar Lwa” -godło miasta LwowaREGULAMIN

1. Cel przeprowadzenia Zawodów

Kontynuacja rozwoju łączności amatorskich na pasmach KF

Podnoszenie umiejętności uczestników w zawodach

Przygotowanie krótkofalowców z Ukrainy do mistrzostw kraju na pasmach KF

Przeprowadzenie jak największej ilości QSO między uczestnikami
2. Termin i miejsce przeprowadzenia Zawodów
Zawody o „ Puchar Lwa” zostaną przeprowadzone w dwóch etapach . Pierwszy etap
emisją CW w dniu 14 marca 2015 r. od godz. 18 : 00 do godz. 18 : 59 UTC
Drugi etap emisją SSB w dniu 10 kwietnia 2015 r od godz. 18 : 00 do godz. 18 : 59
UTC jednocześnie na pasmach 80 i 160 m odpowiednio na zakresie częstotliwości
3510 – 3570 dla 80 m oraz 1810 – 1910 dla 160 m


3. Organizacja przeprowadzenia Zawodów
Ogólną organizację zawodów o „ Puchar Lwa” sprawuje Zarząd klubu LKK
mianując i nadzorując pracę Kolegium Sędziowskiego w zakresie zbierania
wyników oraz ich opracowania w postaci sprawozdań na podstawie których
wytypowani będą zwycięzcy pucharu

4. Uczestnicy Zawodów o „ Puchar Lwa”
Do uczestnictwa w zawodach zaprasza się wszystkich bez wyjątku operatorów stacji
klubowych i indywidualnych z Ukrainy a szczególnie członków zwyczajnych i
honorowych LKK , obwodu Lwowskiego jak również z innych krajów .

5. Zasady które trzeba przestrzegać w zawodach
Lączności między uczestnikami należy prowadzić na podanych w punkcie

regulaminu częstotliwościach , odpowiednią emisją i w określonym czasie na zasadzie
„każdy z każdym” . Praca stacji klubowych i indywidualnych powinna być zgodna z
posiadaną licencją w której jest podana moc wyjściowa .Ponowne łączności miedzy
uczestnikami mogą być przeprowadzone tylko na różnych pasmach .Przejście z
jednego pasma na drugie jest dozwolone . Można korzystać z informacji
radioamatorskiej jak Cluster oraz Skimer . Zezwala się na używanie techniki jeden


operator dwa radia (So2r ) Zakazuje się przekazywania informacji o sobie i
stosowania tzw. Selfspotingu .Zakazuje się również emitowania dwu i więcej sygnałów
jednocześnie .Jest zalecane ogólne wywołanie „ CQ LV TEST ” dla emisji CW oraz
„WSIM KUBOK LWA” „ WSIEM KUBOK LWA” „CQ LION CUP ” dla emisji
SSB .Rozróżnia się podział operatorów na jednego ( SINGLE OP.) oraz wielu
( MULTI OP. -1 TX) . Sprawozdanie dla kontroli ( CHECKLOG )
Punktację przeprowadza się po każdym etapie w zależności od rodzaju emisji .
Punktację dla uczestników -członków LKK oraz uczestników z Obwodu Lwowskiego
przeprowadzi się oddzielnie .Dla grupy objętej „Checklog” punktacji się nie
przeprowadza i nie nalicza punktów w odróżnieniu do innych uczestników. Uczestnik
tej grupy składa meldunek w którym podaje aktualny numer łączności np. 5 9 (9) 001
Numeracja łączności powinna być ciągła i konsekwentna i nie zależy od przejścia z
pasma na pasmo . Dla uczestników -członków LKK i Obwodu Lwowskiego meldunek
zawiera dodatkowo oznaczenie według systemu dyplomowego URDA np. 5 9 (9) Lv 01
Dla cudzoziemskich uczestników -członków LKK oraz honorowych członków LKK
meldunek składa się według systemu URDA Obwodu Lwowskiego z indeksem 00 np.
5 9 (9) Lv 00 Przy odbiorze – nadawaniu emisją CW meldunek kontrolny może
zawierać ogólnie przyjęte skróty jak 9-N , 1-A , 0-T

Naliczanie punktów jest następujące : za każdą łączność w granicach swojego państwa
nalicza się 1 punkt -za łączność poza granicami państwa 2 punkty -za łączność z
uczestnikiem członkiem LKK lub uczestnikiem z Obwodu Lwowskiego 5 punktów .
Mnożnika się nie stosuje . Rzeczywistym wynikiem uczestnika jest suma punktów za
przeprowadzone łączności na podanych w regulaminie pasmach ,emisjach i podanym
czasie UTC z wyłączeniem dublujących się łączności z tym samym uczestnikiem
.Podczas prowadzenia łączności rozbieżność rejestrowanego czasu może wynosić 3
minuty. Naruszanie regulaminu może być podstawą do przeniesienia uczestnika z
grupy zasadniczej do grupy „ Sprawozdanie dla kontroli”

6. Bezpieczeństwo w czasie trwania zawodów
Wszyscy operatorzy stacji klubowych i indywidualnych powinni przestrzegać zasad
BHP podczas trwania zawodów z uwzględnieniem warunków atmosferycznych jak
burza z wyładowaniami

7. Sędziowanie i sprawozdania ( logi ) Pucharu Lwa
Sędziowanie przeprowadza Kolegium Sędziowskie na podstawie przesłanych
sprawozdań (logów) w formie elektronicznej na adres Kolegium jako plik w formacie
Cabrillo 2.0 lub Cabrillo 3.0 Jako wyjątek sprawozdanie może być przesłane w
formie papierowej .Kolegium Sędziowskie zastrzega sobie prawo nie uwzględniania
danych z takiego sprawozdania w wypadku niemożliwości jednoznacznego
interpretowania . Elektroniczny log powinien zawierać następujące dane :


Jako temat należy wpisać znak wywoławczy

Dołączyć plik w formie Cabrillo tylko jednego uczestnika

Podać nazwę tego pliku podając znak wywoławczy np. UW1WU cbr(log)
Ostatecznym terminem przesyłania sprawozdań w formie elektronicznej jest okres 14
dni od zakończenia każdego etapu „ Pucharu Lwa” .Liczy się dzień i godzina wysłania.


Dla wysyłających logi pocztą w formie papierowej podstawą jest stempel pocztowy z
godziną i datą nadania . Sprawozdania (logi) które przesłane będą po terminie
Kolegium Sędziowskie zakwalifikuje jako „do kontroli”. W przypadku stwierdzenia
przez Kolegium Sędziowskie błędów w sprawozdaniu może być ono zwrócone
uczestnikowi do poprawy i nie będzie zakwalifikowane jako przesłane . Lączności nie
zaliczy się obu operatorom w przypadku gdy :


łączności nie są wykazane w logu

jeżeli zachodzi różnica w numerze łączności lub w znakach wywoławczych

jeżeli odstęp czasu wpisanych łączności wynosi ponad 3 minuty
Sprawozdania ( logi) należy przesłać na adres poczty elektronicznej
lvcup2015@ukr,net

Można skorzystać z programu opracowanego przez TR4W do zawodów ze strony
http://ur7qm.ucoz.ua/load/kontest_programma_tr4w/spisok_modulej_i_fajlov/kubok_
leva/8-1-0-301#

8. Kategorie zwycięzców „ Pucharu Lwa”
Zwycięzców typuje się oddzielnie wśród operatorów stacji klubowych i
indywidualnych po każdym etapie ( oddzielnie CW oraz oddzielnie SSB )
Oddzielnie typuje się zwycięzcę dwóch etapów ( CW i SSB )
Ostateczne ogłoszenie listy zwycięzców nastąpi po rozpatrzeniu ewentualnych skarg i
opublikowaniu końcowych wyników


9. Nagrody dla zwycięzców „Pucharu Lwa”
Zwycięzcy poszczególnych etapów w swoich kategoriach
nagrodzeni będą pucharami „Mały Puchar Lwa”
Absolutny zwycięzca zawodów łącznie po dwóch etapach otrzyma „PUCHAR LWA”
Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają certyfikaty udziału


10. Ogólne postanowiemia
Pytania ,skargi i propozycje organizator przyjmuje tylko od uczestników zawodów
Ostateczną decyzję co do wszystkich spraw związanych z zawodami o puchar
podejmuje Kolegium Sędziowskie

Zatwierdził Prezes Klubu LKK I. Doskacz ( UR5WD)

Tłumaczenia na język polski dokonali :


Vladimir Dym UR5WDQ
Krzysztof Wieczerzyński SQ5HAU

Włodek UR5WDQ.