KOMUNIKAT SEKRETARIATU SOT PZK Z DNIA 31 SIERPNIA 2013 r.
Dodane przez sotpzk dnia 08 wrzesień 2013
Od dnia ostatniego komunikatu t.j. od dnia 20 marca 2013 nastąpiły takie wydarzenia jak:

11 maja odbyło się Spotkanie Towarzysko-Techniczne naszych członków w lokalu na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.
Tematykę spotkania znają wszyscy członkowie OT-13, gdyż otrzymali ją w zaproszeniach.

Rozszerzona zawartość newsa
Tematykę spotkania znają wszyscy członkowie OT-13, gdyż otrzymali ją w zaproszeniach.
W zebraniu wzięło udział 31 członków SOT PZK oraz 7 kolegów nie zrzeszonych w OT-13

- Na wstępie zebrania Prezes OT-13 krótko omówił sytuację w Polskim Związku Krótkofalowców. Ogólna ocena nie jest najlepsza z uwagi na brak realizacji przez niektóre Oddziały Terenowe uchwał Zarządu Głównego, brak wypełniania wymagań prawnych wynikających ze Statutu PZK i ustaw dotyczących funkcjonowania Stowarzyszeń. Brak również chętnych do pracy na szczeblu centralnym.

- Sekretarz SOT PZK kol. Jerzy SP6BXP.przedstawił stan członków OT-13. Sudecki Oddział Terenowy PZK zrzeszał dnia 11 maja 2013 r. 127 członków zwyczajnych (nadawców) i 6 nadzwyczajnych (nasłuchowców).
Pozytywnym trendem jest przyrost nasłuchowców, których w dniu 11 maja 2013 r. było zarejestrowanych 6 a przed rokiem tylko 2.

- Odnosząc się do sytuacji finansowej SOT Prezes OT Kol. Dionizy SP6IEQ ocenił ją jako nie najlepszą. Zwrócił uwagę na fakt, że sporą część budżetu OT-13 pochłania koszt biura QSL oddziału.
Prezes OT-13 kol. Dionizy zapoznał zebranych z analizą dot. sposobów obniżenia tych kosztów
w zaistniałej sytuacji. Przedstawił stanowisko Zarządu OT-13, że najlepszym wyjściem będzie utworzenie t.zw. „punktów kontaktowych” zrzeszających odbiorców kart z danego, niewielkiego obszaru. Takie punkty mogłyby powstać w Kłodzku, Świdnicy, Kamiennej Górze, Rawiczu, Twardogórze, Zgorzelcu, Polkowicach, Lubinie czy Nowej Rudzie na bazie znajdujących się tam klubów krótkofalowców. Problemem są takie obszary jak: Jelenia Góra i Bolesławiec, gdzie klubów nie ma. (Jelenia Góra może być obsługiwana przez klub SP6PCH w Komarnie).W takim przypadku pozostaje „ustanowić” taki „punkt kontaktowy” u któregoś z kolegów chętnych do rozprowadzania kart QSL na swoim terenie.
W celu ograniczenia kosztów biura QSL karty byłyby wysyłane przez QSL Managera tylko do wyznaczonych „punktów kontaktowych” jeden raz w miesiącu lub rzadziej w przypadku małej ilości kart QSL. Oczywiście preferowany jest osobisty odbiór kart i ich przekazywanie do dystrybucji w lokalu biura QSL (w miarę możliwości).

- Dyskutowano na temat przemiennika SR6J. Przemiennik będzie urządzeniem na wskroś nowoczesnym jak przystało na XXI wiek. Realizując ten projekt Zarząd SOTPZK zakupił przemiennik firmy YAESU typu VX 9000V oraz zamówił w Finlandii duplexer typu DPRH-6-2M

- W dalszej części zebrania Prezes SOT PZK, kol. Dionizy SP6IEQ zapoznał zebranych z informacją n/t aktualnego stanu 1 % odpisów podatkowych (OPP).
Według stanu na dzień komunikatu odpisy te posiadają takie kluby jak: SP3PDK – 242,24 zł, SP6KBL – 372,35 zł, SP6PAX – 355,31 zł, SP6YAQ – 110,51 zł. SP6PZG – 130,69 zł, po zakupie transceivera IC 7200 (nowego) za kwotę 3.643,- zł.
Pozostałe kluby nie dysponują odpisami. Są to odpisy podatkowe jeszcze za rok 2011. Odpisy za rok 2012 wykazane w zeznaniach podatkowych w roku 2013 będą znane około m-ca listopada b.r.

- W ramach tematów technicznych kol. Franciszek SP6GTN.przedstawił zbudowane przez siebie 2 anteny. Były to anteny: antena typu „J” na wyższe pasma KF i 6 M – założenia teoretyczno/techniczne oraz wielopasmowy GP na 7-14-21-28 MHz – relacja z budowy tej anteny.
W dalszej części koledzy SP6GZZ i SP6CJK zademonstrowali zbudowane przez siebie wzmacniacze mocy na KF i i na 2m. Przedstawili problemy związane z budową i uruchomieniem wzmacniaczy.

- W trakcie trwania zebrania cały czas czynna była prezentacja sprzętu darowanego przez kolegów SP6LB i SP6FCQ prowadzona przez kolegę SQ6DGO, której celem było nieodpłatne przekazanie sprzętu kolegom mogącym go wykorzystać w pracach konstruktorskich. Część Kolegów w dowód wdzięczności za otrzymany sprzęt przekazało darowizny na cel statutowy, jakim jest funkcjonowanie stacji przemiennika. Po podliczeniu darowizn pod koniec zebrania okazało się, że z tego tytułu wpłynęła na modernizację SR6J łączna kwota 300,- zł

Tyle na ten temat. Teraz inne informacje.

17 maja 2013 r. otrzymaliśmy zamówiony w Finlandii duplexer dla przemiennika SR6J.
Duplexer DPRH-6-2 kosztował nas 3.587,33 zł. Koszt w części został pokryty z celowych
darowizn naszych kolegów, częściowo ze składek oddziałowych naszych członków.
Zakup przemiennika i duplexera nie zamyka potrzeb finansowych na pokrycie kosztów uruchomienia przemiennika. Zarząd SAOT PZK apeluje do kolegów krótkofalowców także tych spoza rejonu o darowizny na ten. Kwoty nawet symboliczne będą mile widziane.
Konto do wpłat: nr 18 1140 2017 0000 4702 1192 8753 z dopiskiem SR6J.
Grupa kolegów pracująca nad przemiennikiem dokłada starań by uruchomić go do
końca września b.r.

Dnia 17 lipca odbyło się zebranie Zarządu SOT PZK, na którym załatwiono następujące sprawy:
Przyjęto rezygnację klubu SP6YNR z dalszej przynależności do SOT PZK.
Wykreślono z ewidencji klubów OT-13 klub SP6PCL z następujących powodów
1. Klub nie stosuje się do uchwały Zarządu SOT PZK z dnia 14 lipca 2010 dot. składania
corocznych informacji o klubie krótkofalarskim.
2. Klub nie odpowiedział na pytanie dot. sprzętu przejętego od MON lub/i MSW.
3. Klub dnia 14 kwietnia 2011 roku przekształcił się w Stowarzyszenie o nazwie „Klub Krótkofalowców <> SP6PCL”.
4. Dotychczasowe pozwolenie radiowe wydane na SOT PZK zostało przez UKE cofnięte dnia 29 lutego 2012 r.
5. Klub od dłuższego czasu nie odpowiada na korespondencje.
Obecnie w SOT PZK zrzeszonych jest 8 klubów: SP3PDK, SP6KBL, SP6PAX, SP6PCH,
SP6PTT, SP6PZG, SP6YAQ, SP6YCS.

Dnia 21 sierpnia 2013 r. odbyło się kolejne zebranie Zarządu OT-13, na którym prócz załatwienia drobnych spraw podjęto decyzję o organizacji jesiennego Spotkania Towarzysko-Technicznego naszych członków i wszystkich innych sympatyków krótkofalarstwa. Otwarte dla wszystkich spotkanie odbędzie się w lokalu na Górze Szybowcowej dnia 21 września 2013 roku od godz. 10:00.
Dodatkową atrakcją Spotkania będą rozgrywające się tam w tym samym czasie zawody spadochronowe.

Sekretarz SOT PZK
Jurek SP6BXP