Komunikat Sekretariatu SOT PZK z dnia 9 czerwca 2012 roku
Dodane przez sotpzk dnia 09 czerwiec 2012

Po dość długiej przerwie spowodowanej przyczynami, o których wspominałem wcześniej mogę wreszcie przekazać naszym kolegom garść informacji co działo się w OT-13 w minionym okresie.

Rozszerzona zawartość newsa


18 lutego 2012 odbyło się ważne Walne Zebranie Członków SOT PZK w Kamiennej Górze.
Miejsce spotkania zostało wybrane jako najkorzystniejsza lokalizacja pod względem dojazdu,
warunków lokalowych jak i kosztów organizacyjnych.
Niestety aura nie była zbyt łaskawa (pora zimowa).
W zebraniu uczestniczyło 25 kolegów z ogólnej liczby 131 członków.
Zgodnie z porządkiem obrad Zarząd oraz Komisja Rewizyjna SOT PZK złożyli sprawozdania
z działalności za lata 2010 – 2011.
Jednym z ważnych celów Walnego Zebrania było wyłonienie kandydatów na Delegatów OT-13 na najbliższy Krajowy Zjazd Delegatów PZK.
W wyniku głosowania Delegatami zostali koledzy: Dionizy SP6IEQ oraz ś.p. kol. Roman SP6RZ.
Zastępcami Delegatów wybrano kol. Jurka SP6BXP oraz kol. Mariusza SP6MMM.
W trakcie zebrania Prezes OT-13kol. Dionizy SP6IEQ wręczył Odznaki Honorowe PZK kolegom: Waldemarowi SP5EUA oraz kol. Franciszkowi SP6GTN. Dyskutowano na temat przyszłości PZK, zadań dla Delegatów na Krajowy Zjazd, oczekiwań od Zarządu Głównego PZK i Zarządu OT-13
Organizację jak i atmosferę zebrania wszyscy uczestnicy ocenili jako bardzo dobrą.
Zebranie zakończyło się o godz. 14.

W dniach 18 lutego, 21 marca, 18 kwietnia i 16 maja 2012 roku odbyły się zebrania Zarządu SOTPZK.
W trakcie tych zebrań załatwiono między innymi następujące sprawy:
- zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2011 rok Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK.
- przyjęto i zatwierdzono plan budżetu SOT PZK na 2012 rok.
- rozpatrzono wnioski o dofinansowanie jaki wpłynęły z klubów SP6PTT i SP6KBL
Wniosek SP6PTT o sfinansowanie zakupu anteny rozpatrzono negatywnie.
Odnośnie wniosku SP6KBL Zarząd podjął uchwałę o dofinansowaniu współzawodnictwa „TOP
ACTIVITY UKF 2011” skromną kwotą 240 zł. Powyższe decyzje spowodowane zostały brakiem
środków w OT-13 na te cele, brakiem lub nikłymi odpisami OPP członków tych klubów
a także koniecznością wydatkowania znacznych kwot w bieżącym roku na modernizację
przemiennika SR6J.
- przyjęto w poczet klubów zrzeszonych w OT-13 nowoutworzony Sowiogórski Klub
Krótkofalowców SP6YNR w Nowej Rudzie.
- Podjęto uchwały w sprawie wystąpienia do Managera Odznaki Honorowej PZK z wnioskami
o nadanie takich odznak dla kolejnych 5 członków OT-13.
- W sprawie przemiennika SR6J Zarząd SOT PZK podjął decyzję o zakupie profesjonalnego
urządzenia firmy YAESU typu VXR 9000V wraz z wbudowanym zasilaczem. W chwili pisania
tej informacji przemiennik jest już zakupiony chociaż nieco na kredyt ponieważ zgromadzone
środki na ten cel nie pokrywają kosztów jego zakupu. Pozostaje problem zakupu tzw. duplexera,
którego cena rynkowa to ca 700 – 850 euro w przypadku sprzętu fabrycznego dobrej jakości..

KOMUNIKATEM TYM ZARZĄD SOT PZK APELUJE DO WSZYSTKICH KOLEGÓW KRÓTKOFALOWCÓW TAK ZRZESZONYCH JAK I NIE ZRZESZONYCH W OT-13 O WPŁACANIE DATKÓW NA PRZEMIENNIK SR6J I DUPLEXER DLA PRZEMIENNIKA. LICZY SIĘ KAŻDA KWOTA.
WPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO NR: 18 1140 2017 0000 4702 1192 8753.
Multibank o/Świdnica z dopiskiem „SR6J”.


Sekretarz SOT PZK
Jerzy Syrek
SP6BXP