Komunikat Zarządu SOT PZK z dnia 14 stycznia 2012 roku.
Dodane przez sotpzk dnia 19 styczeń 2012
Komunikat SOT PZK
Zarząd SOT PZK przypomina raz jeszcze klubom zrzeszonym w OT-13, że zgodnie
z Uchwałą z dnia 14 lipca 2010 roku kluby zobowiązane są do corocznego przekazywania danych o klubie w formie:
- Informacja o klubie krótkofalarskim (druk PZK – do pobrania z naszej strony WWW).

Rozszerzona zawartość newsa

Zarząd SOT PZK przypomina raz jeszcze klubom zrzeszonym w OT-13, że zgodnie
z Uchwałą z dnia 14 lipca 2010 roku kluby zobowiązane są do corocznego przeka-zywania danych o klubie w formie:
- Informacja o klubie krótkofalarskim (druk PZK – do pobrania z naszej strony WWW).
- lista członków klubu (nazwisko imię, znak)..
- skład zarządu klubu (nazwisko, imię, znak, funkcja).
Dane wg stanu na 31 grudnia 2011 roku należy przesłać drogą pocztową na adres:

Sudecki Oddział Terenowy PZK skr. poczt 104 58-400 Kamienna Góra
lub e-mailową na adres: ot13@pzk.org.pl w terminie do 31 stycznia 2012 roku.
Zarząd zwraca uwagę, że niewykonanie w/w uchwały skutkować może wykreśleniem klubu z ewidencji SOT PZK.

Wykreślenie klubu z ewidencji OT-13 spowoduje z kolei nie tylko brak obsługi przez oddziałowe biuro QSL Managera ale także cofnięcie pozwolenia radiowego dla klubu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Ponieważ zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami właścicielem pozwoleń ra-diowych dla klubów jest osoba prawna n.p. oddział terenowy PZK to utrata członko-stwa klubu w OT PZK skutkuje cofnięciem pozwolenia radiowego, dla którego wnio-skodawcą był OT PZK (n.p. SOT PZK).
W stosunku do klubów zrzeszonych w SOT PZK( n.p. SP6K…, SP6Y…, SP6Z…)
a nie będących klubami PZK zgodnie z regulaminem Zarząd prosi o przesłanie
Zgłoszenia Klubu Krótkofalarskiego do Obsługi Kart QSL. Zgłoszenie do pobrania na naszej stronie WWW w poz. „download” > „druczki organizacyjne” > „ formula-rze organizacyjne klubowe”.

Poniżej komunikat ZG PZK w tej sprawie.

************************************************************************

Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 4 stycznia 2012 r.
Witam serdecznie wszystkich odbiorców naszych komunikatów już w Nowym Roku 2012.

Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy!


1. Zasady bezpłatnej wymiany kart QSL dla klubów.
Z uwagi na początek roku, przypominamy treść uchwały ZG PZK z dnia 12 czerwca 2010, która reguluje zasady bezpłatnej wymiany kart QSL dla klubów krótkofalarskich nie będących klubami PZK.
Wyciąg z regulaminu:
1. Wymianę kart QSL, zainteresowany Klub realizuje poprzez dowolny Oddział Terenowy PZK, którego zarząd zaakceptuje zgłaszającego się do obsługi klubu. W razie braku akceptacji, klub zgłasza się do innego Oddziału Terenowego PZK z wnioskiem o obsługę kart QSL.
2. Klub poprzez swego uprawnionego przedstawiciela, zobowiązany jest do złożenia w Oddziale PZK zgłoszenia według wzoru ustalonego w załączniku nr 1.
3. Zgłoszenie ma być składane ponownie w styczniu każdego roku oraz każdorazowo przy zmianie danych podanych w zgłoszeniu.
4. Klub dostarcza i odbiera karty QSL z Oddziału Terenowego PZK na własny koszt.

Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK.


******************************************************************************

Zarząd Sudeckiego Oddziału terenowego PZK prosi o poważne potraktowanie niniejszego komunikatu. Nie jest to biurokratyczny wymysł Zarządu OT-13 lecz niestety takie
obowiązują nas przepisy prawa.Zarząd SOT PZK
14 stycznia 2012 roku.