Komunikat Sekretariatu SOT PZK z dnia 24 grudnia 2011 roku.
Dodane przez sotpzk dnia 04 styczeń 2012
Komunikat SOT PZK
Dnia 14 grudnia 2011 roku odbyło się zebranie
Zarządu Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK

Zebranie rozpoczęło się o godz. 20:30.
Rozszerzona zawartość newsa

Dnia 14 grudnia 2011 roku. odbyło się zebranie Zarządu Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK

Zebranie rozpoczęło się o godz. 20:30 w składzie:

1. Prezes Zarządu, Dionizy Studziński SP6IEQ
2. V-ce Prezes Zarządu/Sekretarz, Jerzy Syrek SP6BXP
3. V-ce Prezes Zarządu/Skarbnik, Roman Stachowiak SP3FQL

Załatwiono m/in. następujące sprawy:

1. W związku z planowanym na maj 2012 roku Krajowym Zjazdem Delegatów PZK (KZD)
konieczne stało się wyłonienie 2 delegatów i 2 zastępców delegatów naszego oddziału terenowego. W związku z tym Zarząd podjął decyzję o zwołaniu na dzień 18 lutego 2012 roku Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków OT-13. Wychodząc naprzeciw postulatom członków naszego oddziału ustalono, że najlepszą lokalizacją Walnego Zebrania będzie Kamienna Góra. O terminie i programie Walnego Zebrania wszyscy członkowie OT-13 zostaną poinformowani indywidualnie.
Zarząd SOT PZK apeluje do wszystkich członków OT-13 o zgłaszanie swych kandydatur na delegatów KZD PZK.

2. Według informacji Skarbnika SOT PZK na koncie wpłat na modernizację przemiennika SR6J znajduje się kwota 300,- zł. Mimo szumnych deklaracji nie wszyscy koledzy potraktowali sprawę priorytetowo. Kosztorys modernizacji to kwota ca 7 tys. zł.
W tej sytuacji Zarząd SOT nie widzi możliwości modernizacji SR6J w roku 2012 chyba,
że zaangażowanie finansowe kolegów krótkofalowców będzie wydatnie większe.
Zarząd SOT PZK apeluje nie tylko do członków OT-13 ale do wszystkich kolegów zrzeszonych i niezrzeszonych w PZK o wsparcie finansowe projektu, albowiem z przemiennika korzysta przecież szerokie grono OM-s z SP.
Datki prosimy przesyłać na konto nr 18 1140 2017 0000 4702 1192 8753 z dopiskiem SR6J.

3. W związku z problemem zmiany statusu członka PZK w systemie informatycznym PZK
(niezawinionym przez Zarząd SOT) ze szkodą dla członka OT-13 - Zarząd pojął uchwałę
zwalniającą członka SOT PZK kol. Pawła SQ6OXE ze składek „oddziałowych” za rok 2011.
Nadpłaconą kwotę postanowiono zaliczyć w poczet składek na rok 2012 w/w kolegi.

4. Skarbnik SOT PZK przypomina, że termin opłacania składek członkowskich
na rok 2012 upływa z dniem 15 stycznia. Wymiar składek i konto , na które należy
je wpłacać znajduje się na naszej stronie głównej WWW w zakładce.


5. Sekretarz SOT PZK przypomina klubom zrzeszonym w OT-13, że zgodnie z Uchwałą Zarządu OT-13 z dnia 14 lipca 2010 roku kluby zobowiązane są do corocznego
przekazywania danych o klubie w formie:
- Informacja o klubie krótkofalarskim (druk PZK – do pobrania z naszej strony WWW).
- lista członków klubu (nazwisko imię, znak)..
- skład zarządu klubu (nazwisko, imię, funkcja).
Dane wg stanu na 31 grudnia 2011 roku należy przesłać drogą pocztową na adres:
Sudecki Oddział Terenowy PZK skr. poczt 104 58-400 Kamienna Góra
lub e-mailową na adres: ot13@pzk.org.pl w terminie do 31 stycznia 2012 roku.


6. W dniach 15-19 sierpnia 2012 roku organizowany jest XIV Zjazd Techniczny UKF
„Zieleniec 2012”. Program i inne szczegóły pod linkiem: http://hamradio.pl/sp6kbl/klub/news.php?readmore=190.Zebranie zakończono o godz. 22:00.

Sekretarz SOT PZK
Jerzy Syrek
SP6BXP