Komunikat Sekretariatu SOT PZK z dnia 20 maja 2011r.
Dodane przez sotpzk dnia 26 maj 2011
Komunikat SOT PZK
Dnia 14 maja 2011 roku odbyło się Walne Zebranie Towarzysko-Techniczne Członków SOT PZK w Strzegomiu.
Zebranie rozpoczęło się o godz. 10:10. W zebraniu wzięło udział 34 członków SOT PZK.
Rozszerzona zawartość newsa


Zebranie zagaił Prezes SOT PZK kol. Dionizy Studziński SP6IEQ, witając zebranych zapoznał ich z programem Walnego Zebrania.

Po wystąpieniu kol. Dionizego głos zabrał Sekretarz SOT PZK kol. Jerzy Syrek SP6BXP.
Przedstawił stan członków OT-13.
Sudecki Oddział Terenowy PZK zrzesza obecnie 131 członków..

W okresie od ostatniego Walnego Zebrania dnia 25 września 2010 roku ubyło 24 członków (głównie z powodu niepłacenia składek członkowskich) lecz akces do PZK i OT-13 w tym czasie zgłosiło 16 nowych członków a na niniejszym zebraniu złożyło deklaracje dalszych 4 kolegów wiec sytuacja wg opinii Sekretarza jest dość stabilna mimo niektórych perturbacji z urzędami państwowymi R.P.

W dalszej części swego wystąpienia Sekretarz poinformował zebranych o podjętej uchwale Zarządu SOT PZK z dnia 28 kwietnia 2011 roku o wykreśleniu z ewidencji OT-13 następujących klubów :
SP6KTZ, SP6KXS, SP6YCV, SP6ZLC. Główną przyczyną wykreślenia było niewykonanie uchwały Zarządu z dnia 17 lipca 2010 roku jak również informacje, że kluby nie istnieją lub nie prowadzą działalności .

W pozostałych klubach stan członków przedstawia się następująco: SP6KBL – 43 członków, SP6PAX – 17 członków, SP6PCL – 16 członków + 7 honorowych., SP6PZG – 21 członków, SP6YAQ – 20 członków.
Kol. Jerzy SP6BXP poinformował zebranych, że utworzono nowy klub w Twardogórze. Klub ten stanowi 3 członków założycieli. Klub posiada lokum a pozwolenie radiowe jest w trakcie załatwiania za pośrednictwem SOT PZK.

Prezes SOT PZK kol. Dionizy SP6IEQ wystąpił z informacją n/t sytuacji finansowej OT-13 oraz szczegółów planu budżetu oddziału na rok 2011. Zwrócił przy tym uwagę, że plan budżetu 2011 został zatwierdzony stosunkowo wcześnie t.j na posiedzeniu Zarządu SOT PZK dnia 12 lutego b.r.

Kol. Roman SP3FQL jako łącznik: SOT PZK – DASR. zapoznał uczestników zebrania z planami ćwiczeń sieci DASR w najbliższej przyszłości. Zaapelował o utworzenie stacji bazowych DASR
w rejonie kotliny jeleniogórskiej oraz Zgorzelca. Zaakcentował korzyści jakie dla krótkofalowców niesie uczestnictwo w sieci DASR polegające m/in. na ewentualnie lepszej karcie przetargowej wobec wspólnot mieszkaniowych w zakresie zgody na instalacje antenowe.

W dalszej części zebrania zabrał głos Sekretarz SOT PZK kol. Jerzy SP6BXP informując grono o konieczności zmiany siedziby SOT PZK związanej ze zmianą lokalizacji klubu SP6PAX w Kamiennej Górze.

Kontynuując swoje wystąpienie kol. SP6BXP poinformował zebranych o poczynionych ustaleniach dotyczących modernizacji przemiennika SR6J. Przedstawił materiały, które przed zebraniem rozesłał kolegom zainteresowanym współpracą przy jego modernizacji. Wszyscy obecni zgodzili się, że konieczna jest jego modernizacja w oparciu o sprzęt fabryczny. Grupa kolegów interesująca się tematem wyraziła chęć uczestniczenia w pracach nad modernizacją SR6J. Koledzy ci wcześniej otrzymali niektóre materiały od kol. Jerzego SP6BXP, które mogą stanowić podstawę do dalszej dyskusji i poszukiwań alternatywnych rozwiązań.

Prezes SOT PZK kol. Dionizy SP6IEQ wystąpił z informacją n/t zasad podziału środków z 1 % odpisów OPP jakie otrzymuje ZG PZK, OT PZK i zrzeszone w OT kluby.
Zapoznał zebranych z kwotami jakie z tego tytułu posiada SOT PZK oraz zrzeszone w OT-13 kluby.
Przedstawił też informację n/t konferencji jaka odbyła się dnia 6 kwietnia 2011 w Warszawie z udziałem przedstawicieli PZK i Ministerstwa Środowiska dot. wymogów dokumentacji instalacji antenowych.

W końcowej części zebrania kol. Roman SP3FQL zaprezentował elementy budowanej przez siebie anteny „spiderbeam”. Przedstawił własne wnioski dot. budowy i zademonstrował własne rozwiązania techniczne powodujące znaczną poprawę wytrzymałości anteny, tak by stanowić mogła antenę stacjonarną. Zwracam uwagę, że pełny opis przedmiotowej anteny znajduje się na naszej stronie WWW w poz. „Artykuły” > „Artykuły techniczne” > „Antena spiderbeam”. Dokładny opis tej anteny (godnej polecenia) w języku polskim znajduje się na dole tej strony.

Walne Zebranie zakończyło się o godz. 14:00


Bezpośrednio po Walnym Zebraniu Członków OT-13 odbyło się zebranie Zarządu SOT PZK.
Załatwiono następujące sprawy:
- Podsumowano organizację i przebieg Walnego Zebrania.
- Przyjęto i rozparzono wniosek klubu SP6PAX w sprawie zakupu anteny UKF dla klubu.
- Uzgodniono procedury związane ze zmianą lokalizacji klubu SP6PAX oraz siedziby OT-13.
- Przygotowano dokumentację w/s pozwolenia radiowego dla SR6J.
- Podjęto decyzję w/s skierowania do Managera Odznaki Honorowej PZK wniosków dot. kolejnych
naszych członków.
- Podjęto uchwałę, że koszty wynajęcia Sali w restauracji „STRAGONA” w Strzegomiu związane
z Walnym Zebraniem Członków SOT PZK zostaną opłacone ze środków zgromadzonych z 1 %
odpisów podatkowych (OPP) przekazanych SOT PZK a zgromadzonych na koncie ZG PZK.

Zebranie Zarządu zakończyło się o godz. 15:00

Inne ważne informacje:

1. W związku z ubiegłorocznymi perturbacjami w zakresie wydawania pozwoleń radiowych dla klubów na stronie UKE znajduje się szczegółowe wyjaśnienie porządkujące sprawę na przyszłość. Link: http://www.uke.gov.pl/uke/index.jsp?place=Lead01&news_cat_id=168&news_id=6727&layout=3&page=text

2. Informacja w sprawie zasad wydawania i rodzajów wydawanych pozwoleń radiowych
zawarta jest w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 roku
(Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1472). Link: http://lex.pl/serwis/du/2008/1472.htm

3. W sprawie okresowej zmiany znaku podstawowego na “okolicznościowy” na postawie zmiany decyzji administracyjnej dot. wydanego pozwolenia radiowego z powołaniem się na art. 155 Ustawy z dnia 14 czerwca1960 roku (KPA), Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 informacja znajduje się na stronie WWW PZK w poz. 1 komunikatu z dnia 9 marca 2011 roku.
Link: http://www.pzk.org.pl/news.php?rowstart=120

Sekretarz SOT PZK
Jerzy Syrek
SP6BXP