Komunikat Sekretariatu SOT PZK z dnia 20 lipca 2010 roku.
Dodane przez sotpzk dnia 23 lipiec 2010
Komunikat SOT PZK

Dnia 14 lipca 2010 roku odbyło się zebranie
Zarządu Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK.
Rozszerzona zawartość newsa

Dnia 14 lipca 2010 roku. odbyło się zebranie
Zarządu Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK
Zebranie rozpoczęło się o godz. 20:30 w składzie:1. Prezes Zarządu, Dionizy Studziński ..........................................SP6IEQ
2. V-ce Prezes Zarządu/Sekretarz, Jerzy Syrek ............................SP6BXP
3. Członek Zarządu, Wojciech Szymkowicz ...................................SP6OWJ
4. Członek Zarządu/QSL Manager, Stanisław Podkowa ...................SP6BGF
W zebraniu uczestniczył również zaproszony kol.Roman Stachowiak SP3FQL

Załatwiono m/in. następujące sprawy:


1. W związku ze śmiercią członka Zarządu kol Jerzego Czuby, SP6JIR podjęto uchwałę o przyjęciu w skład Zarządu SOT PZK kol. Romana Stachowiaka - SP3FQL jako kolejnego z listy Komisji Skrutacyjnej dot. głosowania na członków Zarządu podczas Walnego Zebrania członków SOT dnia 22 maja 2010 roku. Koledze Romanowi powierzono funkcję V-ce Prezesa.

Z przyczyn podanych wyżej Zarząd podjął uchwałę o przejęciu obowiązków Skarbnika SOT PZK przez kol. Wojciecha Szymkowicza - SP6OWJ.
………………………………………………………………………………………………………

4. Zarząd SOT PZK otrzymał z ZG PZK szczegółowy wykaz środków zgromadzonych z odpisów podatkowych a przeznaczonych na finansowanie OPP. Środki te znajdują się na koncie ZG PZK i przeznaczone są do wykorzystania przez OT-13 oraz wskazane kluby zrzeszone w SOT PZK.
Ustalono, że wykaz ten Sekretarz SOT umieści na stronie WWW oddziału.
……………………………………………………………………………………………………….

6. Do Zarządu SOT PZK wpłynął wniosek kol. SQ6FHW dot. zagospodarowania sprzętu pochodzącego ze zlikwidowanego węzła Packed Radio: SR6DJG i SR6DJC wraz z wykazem tego sprzętu.
Ustalono, że Sekretarz SOT PZK umieści ten wykaz na stronie WWW oddziału z informacją,
że chętni przejęcia niektórych pozycji z wykazu złożą odpowiednie wnioski na adres Sekretariatu SOT. W sprawie sposobu przekazania sprzętu Zarząd podejmie decyzję na następnym zebraniu po zapoznaniu się ze wszystkimi wnioskami od zainteresowanych.
………………………………………………………………………………………………………..

9. W związku z koniecznością uporządkowania dokumentacji członkowskiej klubów zrzeszonych w SOT PZK, Zarząd podjął uchwałę zobowiązującą w/w kluby do corocznego składania Informacji o Klubie Krótkofalarskim (druk PZK), listy członków klubu i informacji o składzie Zarządu Klubu. Lista datowana na 31 grudnia danego roku winna być przesłana na adres Sekretariatu SOT do 31 stycznia roku następnego pod rygorem wykreślenia klubu z ewidencji klubów zrzeszonych w SOT PZK.
……………………………………………………………………………………………………….

Zebranie zakończono o godz. 22:50.
Sekretarz SOT PZK
Jerzy Syrek
SP6BXP