Sudecki Oddział Terenowy PZK
  Welcome to: Sudecki Oddział Terenowy PZK [Guest] Strona GłównaKontaktPortal ZG PZKCzłonkowie SOT PZKRR ITUHistoria SOT wg SP6BGF
21 Sierpień 2019 12:39  
Dyplom Polska

Online
Gości Online: 2
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 168
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp6sow
Nawigacja
Strona Główna

Kontakt
Statut PZK
Portal ZG PZK
Wstąp do PZK
Członkowie SOT PZK
Kodeks Krótkofalowca
Informacje składkowe
Odznaki Honorowe PZK
Częstotliwości lokal UKF

Linki
SR6J
Kluby
SR6JG
RR ITU
Download
DX cluster
Kodeks pracy DX
Etyka i procedury
Saga braci Odyńców
Pionierzy Radiotechniki -----Polskiej

FAQ
Egzaminy UKE 2019
Zawody KF UKF 2019r.

Silent Key
Historia SOT wg SP6BGF
Krótkofalowiec
New Page 1

Krótkofalowiec Polski Nr 09/2019 - kliknij

Tygodnik Krótkofalowca

kliknij celem pobrania

Czas lokalny
Zegar Polska
Propagacja
New Page 1

Tropo Europa - kliknij

Tropo Europa

Propagacja

Propagacja

Solar - kliknij

Radio Amateur Sat.

AMSAT

Polecamy

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratownicza

Warto odwiedzić

Radar meteo

Radar meteorologiczny - kliknij

Radar meteo - opady

 Najnowsze informacje UKESubmit News Submit Article Visit our Forum 
Opłaty skarbowe

Zgodnie z art. 6 ust 1, pkt 3 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635) z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określonej w załączniku do ustawy (cz. III poz. 44),

w wysokości: 82 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote).

Opłatę skarbową należy wpłacać:

bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

lub gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa - Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

lub w znakach skarbowych:

Zapłata należnej opłaty skarbowej do dnia 31 grudnia 2008 r. może być dokonywana także nabytymi i niewykorzystanymi przed dniem 1 stycznia 2007 r. znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości, których wzór został określony w przepisach obowiązujących od dnia 1 lutego do dnia 31 grudnia 2006 r., zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.07.128.883).

Pozdrawiam

Marek Ambroziak -sp5iyi
inspektor UKE

2. Ponowne uzyskanie pozwolenia.


W przepisach wykonawczych do Prawa telekomunikacyjnego w postaci rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów pozwoleń w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. Nr 169, poz. 1774), jednym z istotnych zapisów był ograniczony okres ważności pozwoleń radioamatorskich - do 10 lat.
Minister Infrastruktury określił zasady nieodpłatnej wymiany zezwoleń wydanych wcześniej na czas nieokreślony na zgodne z rozporządzeniem pozwolenia .

W § 12 ust. 1 był podany okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia na wymianę zezwoleń wydanych na czas nieokreślony - wymiana na zgodne z rozporządzeniem pozwolenie nie podlegała opłacie skarbowej. Okres złożenia wniosku o wymianę minął 16 sierpnia 2005.

Po 16 sierpnia 2005 r. zezwolenia nie są już wymieniane i nie upoważniają do używania radiostacji amatorskich.

Ci, którzy w okresie do 16 sierpnia 2005r nie skorzystali z możliwości wymiany zezwoleń, mogą w dowolnym terminie wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie pozwolenia z wcześniej przydzielonym znakiem wywoławczym, pamiętając o konieczności spełnienia wymagań ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) i już nowego, obowiązującego od 3 września 2005 r Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. - w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. Nr 168, poz. 1408).

Aby uzyskać pozwolenie należy posiadać świadectwo operatora radiowego (CEPT) odpowiedniej klasy dla wnioskowanej kategorii pozwolenia, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. - w sprawie świadectw operatora radiowego (Dz.U. Nr 168, poz. 1407) lub świadectwo zagraniczne zgodne z zaleceniem CEPT T/R 61-02 (HAREC).


W przepisach przejściowych rozporządzenia z 29 sierpnia 2005 r.- w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych jest zapis (w § 26. ust 1 pkt 5) o możliwości wymiany wcześniej uzyskanych świadectw uzdolnienia i innych dokumentów ( np. Uprawnienia operatorskie ) uprawniających do obsługi urządzeń radiowych w radiokomunikacyjnej służbie amatorskiej na odpowiednie określone w rozporządzeniu świadectwa operatora urządzeń radiowych.


Należy wypełnić formularz wniosku (przesyłam w załączeniu) i po dokonaniu wpłaty kwoty 12,50 zł za wymianę św. klasy A lub odpowiednio 10 zł za wymianę świadectwa klasy B, na konto UKE (jak na odwrocie formularza) wniosek z wymienianym świadectwem uzdolnienia lub uprawnieniem radiooperatorskim, dowodem wpłaty należnej kwoty, oraz znakiem skarbowym za 5 zł proszę przesłać na adres podany w nagłówku wniosku.


Świadectwa uzdolnienia do roku 1968 wydawane były przez Komisje egzaminacyjne PZK działające przy ZG PZK lub oddziałach wojewódzkich PZK, które to z mocy rozporządzeń M.Ł. z 1959 r. i 1964 r., egzaminowały i wydawały świadectwa uzdolnienia. Od 1969 r. czynności te z mocy rozporządzeń M.Ł. z 1968 r. i 1986 powierzono Inspektoratom Okręgowym PIR. Świadectwa powinny być w posiadaniu osób je uzyskujących, od 1969 roku świadectwa wydawane były dla zdających często za pośrednictwem PZK, LOK lub ZHP w zależności od przynależności organizacyjnej. W razie zagubienia świadectwa można zwrócić się do OO UKE, jeżeli znajdują się w posiadaniu Urzędu mogą być udostępnione zainteresowanym. Niemożliwe jest wydanie nowego świadectwa na podstawie wiedzy o jego posiadaniu, a jedynie można wymienić posiadane wcześniej świadectwo na zgodne z CEPT.

W przypadku braku świadectwa jedyną drogą ponownego uzyskania pozwolenia będzie przystąpienie do egzaminu.


Po wymianie wysyłamy świadectwo na adres wskazany we wniosku listem poleconym.

Po czym należy wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie pozwolenia do właściwego względem zamieszkania wnioskodawcy Oddziału Okręgowego Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Adresy i kontakty do OO UKE. Informacje ogólne na temat świadectw i pozwoleń radioamatorskich znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej UKE

Marek Ambroziak sp5iyi
tel. 022/53-49-180
M.Ambroziak@uke.gov.pl


3. Sprawa zwolnień z opłaty skarbowej.


Prawo do zwolnienia z opłat skarbowych przy wydawaniu Pozwoleń radiowych (praca stacji okolicznościowych, pozwolenia na przemienniki, itp.) przysługuje jednostkom będącym w strukturze PZK. To Oddziały Terenowe (OT PZK) i Kluby P, Y, Z i K. Jest jeden warunek, a mianowicie na wniosku o wydanie Pozwolenia musi być podpis i pieczęć Prezesa OT, do którego klub należy. To jest uwarunkowane zgłoszeniem klubu w OT i przynajmniej 3 osobową reprezentacją PZK we władzach klubu.


PZK jako Organizacja PP (Pożytku Publicznego) zgodnie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z dnia 29 maja 2003 r.) ma prawo do korzystania ze zwolnień z opłaty skarbowej. Precyzuje to art. 8 pkt. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.).


Art. 24. ust 1. Organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od:
1) podatku dochodowego od osób prawnych,
2) podatku od nieruchomości,
3) podatku od czynności cywilnoprawnych,
4) opłaty skarbowej,
5) opłat sądowych
- w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.


USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn.) Art. 8. Zwalnia się od opłaty skarbowej:
4)organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Z tego przywileju mogą korzystać kluby zrzeszone w PZK (Y.. Z... lub też K..). Występując z wnioskiem o pozwolenie lub zmianę pozwolenia (znaki okolicznościowe lub kontestowe) należy dołączyć zaświadczenie lub poświadczyć na wniosku podpisem i pieczęcią OT przynależność do PZK podając nr KRS 000088401 z podaniem inf.


Nieodpłatna działalność OPP jest zapisana w KRS w dziale 3, rubryka 4, pkt 2, ppkt. 2, 10 i 11.4. Zasady wydawania znaków wywoławczych.

Sposób wykorzystania znaków wywoławczych określają administracje łączności i przekazują te informacje do ITU. Alfabetyczny wykaz znaków wywoławczych publikowany jest w urzędowym Biuletynie ITU.

Zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym znaki dla polskich stacji amatorskich mają postać XX(0-9)YYYY gdzie,
• XX – prefiks składający się 2 liter lub kombinacji cyfry i litery,
• (0-9) – cyfry 1-9 są to numery okręgów,
• YYYY- sufiks składający się z maksimum z 4 znaków pisarskich z czego ostatni musi być literą.

Znaki polskich stacji amatorskich zależnie od przeznaczenia składają się z:

• prefiksu SP, SQ cyfry 1-9 (oznaczającej numer okręgu) sufiks 1-3 litery - znaki przeznaczone dla stacji amatorskich indywidualnych i klubowych.
z zastrzeżeniem, że znaki stacji klubowych składają się z prefiksu SP i z trzyliterowego sufiksu, z których pierwsza może być K, P, Y lub Z. Wyjątkiem są znaki przydzielane dla centralnej stacji Polskiego Związku Krótkofalowców SP0PZK czy klubów ogólnopolskich zrzeszonych w PZK, np. SP0DXC, SP0OTC.
• prefiksu SO cyfry 1-9 (oznaczającej numer okręgu) sufiks 2-3 litery - znaki przeznaczone dla zagranicznych stacji pracujących z terytorium Polski.
• prefiksu SR cyfry 1-9 (oznaczającej numer okręgu) lub 0, sufiks 1,2 lub 3 litery -znaki przeznaczone dla stacji bezobsługowych ( przemienników analogowych lub cyfrowych, radiolatarni )
• prefiksu HF, SN, SP, SQ, 3Z cyfry 0-9 i czterech znaków pisarskich z których ostatni musi być literą - znaki stacji okolicznościowych (wydawane na okres do 3 miesięcy), wyjątek – po prefiksie HF nie może być cyfra 0,
• prefiksu HF, SN, SO cyfry 1-9 (oznaczającej numer okręgu) sufiks jedna litera - znaki przeznaczone dla stacji kontestowych ( używanych wyłącznie w zawodach lub konkursach krótkofalarskich) ,
• prefiksu HF cyfra 0 sufiks 2 lub 3 litery - znaki przeznaczone dla stacji pracujących z Polskiej Stacji Antarktycznej – Wyspa Króla Jerzego,

Znaki okolicznościowe i kontestowe przydzielane są osobie, która posiada pozwolenie radioamatorskie i wystąpi z wnioskiem do właściwej względem zamieszkania Delegatury UKE. Przydział znaków o których mowa powyżej realizowany jest poprzez wydanie decyzji zmieniającej pozwolenie w zakresie przydzielonego znaku wywoławczego – w posiadanym przez wnioskodawcę pozwoleniu radiowym, wydanej na podstawie art. 155 § 1 K.p.a. Wniosek w sprawie należy składać do właściwej terytorialnie delegatury UKE. Decyzja w sprawie powyższej zwolniona jest z opłaty skarbowej.


Obszar okręgów wywoławczych:

1 - województwo Zachodnio-Pomorskie
2 - województwo Kujawsko-Pomorskie i Pomorskie
3 - województwo Lubuskie i Wielkopolskie
4 - województwo Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie
5 - województwo Mazowieckie
6 - województwo Dolnośląskie i Opolskie
7 - województwo Łódzkie i Świętokrzyskie
8 - województwo Lubelskie i Podkarpackie
9 - województwo Małopolskie i Śląskie

Znaki wywoławcze mogą być łamane ( / ) przez litery "p", "m", "mm" lub "am" podczas pracy stacji w następujących sytuacjach:
/p - stacje przenośne
/m - z pojazdów kołowych lub jednostek pływających po wodach terytorialnych RP
/mm - z jednostek pływających poza wodami terytorialnymi RP
/am - ze statków powietrznychZ inicjatywy Zarządu Głównego PZK, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej organizuje w dniu 23.01.2008 r. spotkanie środowisk zrzeszających użytkowników radiostacji amatorskich, poświęcone omówieniu zasad funkcjonowania służby amatorskiej, w tym zasad gospodarowania znakami wywoławczymi przydzielanymi radiostacjom amatorskim ze szczególnym uwzględnieniem zasad przydzielenia znaków okolicznościowych.

Głównym powodem zainicjowania przez nas spotkania są indywidualne działania niektórych kolegów zmierzające do naruszenia aprobowanych wcześniej przez ZG PZK zasad gospodarowania znakami wywoławczym przydzielanymi przez UKE dla radiostacji amatorskich. Na stronie PZK w dziale informacje UKE w pkt. 4 http://www.pzk.org.pl/readarticle.php?article_id=10 znajdziesz informacje o gospodarowaniu znakami.

Proszę uprzejmie, również krótkofalowców nie zrzeszonych w PZK, a odwiedzających naszą stronę o wyrażenie swojej opinii w sprawie. Każda informacja, chociażby najkrótsza "nie" czy "tak" będzie dla nas niezmiernie ważna w wypracowaniu stanowiska w rozmowach z Urzędem. Jeżeli zdecydujesz się wyrazić swoje stanowisko, czy uwagi w powyższej sprawie, proszę wyślij najpóźniej 22 stycznia, emaila na adres sp2jmr@pzk.org.pl w temacie wpisz info: "znaki amatorskie".Piotr Skrzypczak SP2JMR

Prezes PZK
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sq3lmr
28 listopad 2018
zapraszamy do udziału w akcji dyplomowej qrz.com/db/so100pw

sp6dwb
18 kwiecień 2018
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę wielu DXów potwierdzonych kartami QSL

SP5U
20 grudzień 2017
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego 2018 życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz Waszym najbliższym. Mirek SP5U & SP6LTC

sp6dwb
18 kwiecień 2017
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę worek DXów

sp6dmq
14 kwiecień 2017
14/04/2017 20:46 Wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego dyngusa oraz duzo zdrowia !!! życzy Mariusz

sq3lmr
23 marzec 2017
Z okazji "Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego" Radio-Klub Krobia będzie pracował od kwietnia do sierpnia pod znakiem HF100HRW . zapraszamy do odwiedzenia naszej strony klubowej sp3pgs.pl .

sp3p
08 wrzesień 2016
Góra Szybowcowa czy Burzenin. W tym roku Burzenin. Prośba do organizatorów, aby w miarę możliwości uwzględniać terminy dużych imprez krótkofalarskich.

sq6oxm
15 maj 2016
Fotki ze spotkania na górze szybowcowej w dniu 14.05.2016 sq6oxm.hopto.me/sq6oxm/20
16_05_14_Spotkanie_SOT.zi
p


sp6fig
10 wrzesień 2015
sp9cp Korzystam z 2m paraboli / wys. 300 m npm./oraz LNA 18db/0,8/+IC9100.

sp6fig
10 wrzesień 2015
Odbieram codziennie. Siła sygnału od S1 do S9... Świetne info co się dzieje na kierunku południowo-zachodnim. Dobrze , że ma małą moc . Pozdrawiam Krzysiek sp9cp

Archiwum
Krótkofalowcy BIS

RBI
SP6LB Poradnik UKF

kliknij celem pobrania

Callbook`s

Ciekawe informacje
SP5ZCC - news
SP-QRP - news
Zobacz
New Page 1

Szybka przeglądarka Maxthon

SOT PZK
Copyright © 1997 - 2019
zalecana rozdzielczość 1024x768
Aktualizacja 20.08.2019 21:22

Informujemy, że ta strona internetowa używa pliki cookie.
Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie cookies.
regulamin cookies

   Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Comstock by:
1933016 Unikalnych wizyt   

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu