Sudecki Oddział Terenowy PZK
  Welcome to: Sudecki Oddział Terenowy PZK [Guest] Strona GłównaKontaktPortal ZG PZKCzłonkowie SOT PZKRR ITUHistoria SOT wg SP6BGF
22 Lipiec 2019 03:27  
Dyplom Polska

Online
Gości Online: 5
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 168
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp6sow
Nawigacja
Strona Główna

Kontakt
Statut PZK
Portal ZG PZK
Wstąp do PZK
Członkowie SOT PZK
Kodeks Krótkofalowca
Informacje składkowe
Odznaki Honorowe PZK
Częstotliwości lokal UKF

Linki
SR6J
Kluby
SR6JG
RR ITU
Download
DX cluster
Kodeks pracy DX
Etyka i procedury
Saga braci Odyńców
Pionierzy Radiotechniki -----Polskiej

FAQ
Egzaminy UKE 2019
Zawody KF UKF 2019r.

Silent Key
Historia SOT wg SP6BGF
Krótkofalowiec
New Page 1

Krótkofalowiec Polski Nr 07/2019 - kliknij

Tygodnik Krótkofalowca

kliknij celem pobrania

Czas lokalny
Zegar Polska
Propagacja
New Page 1

Tropo Europa - kliknij

Tropo Europa

Propagacja

Propagacja

Solar - kliknij

Radio Amateur Sat.

AMSAT

Polecamy

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratownicza

Warto odwiedzić

Radar meteo

Radar meteorologiczny - kliknij

Radar meteo - opady

 KOMUNIKAT Sekretariatu SOT PZK z 31 grudnia 2015 r.Submit News Submit Article Visit our Forum 


KOMUNIKAT Sekretariatu SOT PZK z 31 grudnia 2015 r.Najpierw trochę historii.

1. Dnia 21 stycznia 2015 r. Zarząd zatwierdził stosowną uchwałą Plan Budżetu na 2015 r.

2. W m-cu lutym 2015 r. odbyło się w Świdnicy posiedzenie wspólne Zarządu i Komisji Rewizyjnej OT-13. Uchwalono i zatwierdzono Sprawozdanie Finansowe wraz z Bilansem i Rachunkiem Wyników OT za 2014 r.

3. 1 kwietnia 2015 r. Zarząd w uznaniu wkładu pracy QSL Managera na rzecz członków oddziału podjął uchwałę o zwolnieniu Go ze składki tzw. oddziałowej jak również o refundacji Mu składek członkowskich PZK.

4. Dnia 16 maja 2015 r. odbyło się Spotkanie Towarzysko-Techniczne naszych członków w lokalu na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.
W zebraniu wzięło udział 29 członków SOT PZK oraz 4 kolegów niezrzeszonych w OT-13.

Na wstępie Prezes OT-13, kol. Dionizy SP6IEQ poinformował zebranych, że Zarząd
SOT PZK śledzi zaangażowanie członków na rzecz naszej społeczności. Dotyczy to między
innymi takich działań jak modernizacja przemiennika SR6J, uczestnictwo w programie
Radioreaktywacja czy powoływanie nowych klubów krótkofalarskich.
Doceniając wkład niektórych z kolegów Zarząd postanowił nagrodzić ich skromnymi
upominkami w postaci książek kol. Ryszarda SP6BBU pod tytułem Wywołanie ogólne i
Z kart historii krótkofalarstwa. Prezes wręczył upominki następującym kolegom (kolejność
alfabetyczna). SP6BGF, SP6FCQ, SP6FHU, SP6FHW, SP3FQL, SP6FXF, SP6CJK,
SP6GZZ, SP6LTC, SP6NXR, SP3RAD, SP6RGB, SQ6DGI, SQ6KOA, SQ6OEZ
oraz Ś.p. SQ6OU.

Wręczono także przedstawicielom klubów płyty CD jakie wydał miesięcznik Świat Radio
z okazji 85-lecia PZK i 90-lecia IARU oraz dyplomy jakie nadeszły z ZG PZK dla niektórych
kolegów.

W dalszej części zebrania Prezes SOT PZK, kol. Dionizy SP6IEQ zapoznał zebranych
z informacją n/t aktualnego stanu 1 % odpisów podatkowych (OPP) za rok 2013 otrzymanych
pod koniec 2014 r.
Na dzień 16 maja 2015 r. sytuacja ta przedstawiała się następująco:
Na koncie OT-13 była to ogółem kwota..3.932,74 zł
Z tego środki SOT PZK to.. 1.513,18 zł
Z tego środki klubów SOT PZK to.2.419,56 zł
W tym:
SP6PZG.... 0,74 zł
SP6KBL .....442,69 zł
SP6PAX .....1.193,98zł
SP6YAQ ....110,51 zł
SP3PDK.....373,60 zł
SP6PTT......15,49 zł
SP6PCH.....92,09 zł
SP6PCP.....33,47 zł
SP6YCS.....156,99 zł

5. Posiedzenie Zarządu dnia 1 lipca 2015 r. załatwiono następujące sprawy:
- W związku ze śmiercią kolegi Jana SQ6OR zaistniała pilna potrzeba powołania nowego QSL Managera OT-13. Ponieważ kol. Henryk SQ3LMR wyraził chęć podjęcia się tego zadani Zarząd OT-13 podjął decyzję o powołaniu kol. Henryka SQ3LMR na stanowisko QSL Managera SOT PZK.
- Na wniosek Sekretarza OT-13 Zarząd podjął uchwałę o wykreśleniu klubu SP6YAQ z rejestru klubów stowarzyszonych w SOT PZK. Od śmierci kol. Romana SP6RZ klub nie prowadzi działalności. Dwóch z trzech operatorów odpowiedzialnych za radiostację nie żyje a z trzecim brak kontaktu. Z tego samego powodu ustalono, że Prezes OT-13, kol. Dionizy SP6IEQ wystąpi do UKE o cofnięcie/anulowanie pozwolenia radiowego dla tego klubu.
- W związku z tym ,że grupa kolegów podjęła się modernizacji przemiennika SR6JG wyłonił się problem zakupu fabrycznej, profesjonalnej anteny dla tego przemiennika.
Po długiej dyskusji zdecydowano się na zakup anteny SE-500 f-my Diamond.

6. Posiedzenie Zarządu dnia 12 sierpnia 2015 r,
Przemiennik SR6JG już działa po gruntownej modernizacji. W/g opinii zebranych przez kol. Roberta SP6RGB i Zbigniewa SQ6EY sprawuje się znakomicie.
Na zebraniu 12-08-2015 r. Zarząd podjął decyzję o uhonorowaniu grona kolegów zaangażowanych w projekt specjalnymi grawertonami z podziękowaniem za wkład ich pracy w celu uruchomienia tego przemiennika.
Do Zarządu wpłynęła prośba klubu SP6PTT o sfinansowanie duplexera dla budowanego przemiennika na 70 cm Ponieważ kwota odpisów 1% OPP zgromadzonych na koncie klubu (15,49 zł) jest niewystarczająca wobec kosztu duplexera (450 zł. brutto) Zarząd podjął uchwałę o dofinansowaniu tego zakupu ze środków 1% OPP OT-13 zgromadzonych na koncie PZK.

7. Dnia 19 września 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Sudeckiego Oddziału Terenowego PZK w lokalu na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim.
Zebranie tradycyjnie poświecone spotkaniu towarzysko-technicznego ale także powodowane koniecznością wyłonienia delegatów na Krajowy Zjazd PZK jaki odbędzie się w 2016 roku.

W zebraniu wzięło udział 34 członków SOT PZK oraz 4 gości..
Prezes zapoznał zebranych z programem i Regulaminem Walnego Zebrania.
1. Na wstępie dokonano wyboru protokólantów zebrania w osobach kol. kol. Kazimierza Cyny SQ6FHW i Zbigniewa Fuchsa SQ6EY.
2. Dokonano wyboru Komisji Mandatowej w osobach kol. kol Marcina Suszko SQ6OXM Andrzeja Piotrowskiego SP6VXP.
3. Dokonano wyboru przewodniczącego Walnego Zebrania w osobie kol. Roberta Głowackiego SP6RGB.
4. W głosowaniu zatwierdzono Regulamin Walnego Zebrania.
5. Wybrano Komisję Wyborczą i Skrutacyjną w osobach kol. kol. Mariana Kremisa SP6FCQ i Bogusława Smolenia SQ6DGI.
6. Dokonano wyboru Komisji Uchwał i Wniosków w osobach kol. kol. Kazimierza Ducha SP6CJK i Romana Futomy SP6GZZ.
7. Zgłoszono 6 kandydatur na Delegata na Krajowy Zjazd PZK. Kandydatury to (w kolejności zgłoszeń): SP6IEQ, SP6RGB, SQ6OXM, SP6BGF, SP6GTN, SP3RAD.

W przerwie części oficjalnej Walnego Zebrania Członków pozwalającej na spokojną pracę Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków Prezes SOT PZK kol. Dionizy SP6IEQ podsumował działalność nowego oddziałowego biura QSL. Pracę tę ocenił pozytywnie.
Z kolei zabrał głos sekretarz OT-13 kol. Jerzy SP6BXP. Poinformował zebranych, że stan członków SOT PZK wg stanu na dzień 19-09-2015 r. to 128 osób w tym 5 nasłuchowców. Liczba ta ciągle oscyluje wokół 130 więc stan członków naszego OT można uznać za stabilny. Odnośnie klubów i ich aktywności poinformował zebranych, że z trym jest różnie. Są kluby o dużej aktywności jak n.p. SP3PDK, SP6PZG. SP6PTT, SP6PCH czy SP6PCP. Aktywność pozostałych klubów trudno ocenić.
W dalszej części zebrania zabrał głos Prezes OT-13 kol. Dionizy SP6IEQ. Poinformował zebranych, że Zarząd pragnie uhonorowania zasług niektórych kolegów aktywnie działających na rzecz naszej społeczności oraz całego ruchu krótkofalarskiego.
Doceniając wkład niektórych kolegów Zarząd postanowił nagrodzić ich skromnymi upominkami.
w postaci książek kol. Ryszarda SP6BBU pod tytułem Wywołanie ogólne i Z kart historii krótkofalarstwa. Prezes wręczył upominki następującym kolegom (kolejność alfabetyczna). S6DMQ, SP6FIG, SP6FRF, SP6GTN, SP6OPZ, SP6QKP, SP6QKS, SP6QKT, SP6RYH, SQ3LMR, SQ6EY.
Za profesjonalną modernizację przemiennika SR6JG grupa kolegów w składzie: Maciek SP6FHU, Jacek SQ6NZR i Arkadiusz SQ6AX otrzymała pamiątkowe grawertony z podziękowaniem. Grawertony te w imieniu Zarządu SOT PZK wręczył Im Prezes OT-13, kol. Dionizy SP6IEQ.

W panelu dyskusyjnym na tematy techniczne Franciszek SP6GTN przedstawił liniowy wzmacniacz mocy UY5ZZ. Wykazał szereg błędów konstrukcyjnych tego wzmacniacza i zaproponował szereg usprawnień by w pełni wykorzystać jego potencjał.
Z kolei kol. Sławek SP6CYN przedstawił konstrukcję wykonanego przez siebie dużej mocy przełącznika 6 anten . Odnośnie modernizacji przemiennika SR6JG zebrani zgodnie ocenili pozytywnie skutki tej modernizacji. W toku dyskusji wyłoniła się potrzeba zainstalowania na przemienniku dodatkowych urządzeń pozwalających na zdalne sterowanie jego pracą.

Pod koniec zebrania zabrała głos Komisja Wyborcza i Skrutacyjna ogłaszając wyniki wyborów Delegatów na Zjazd Krajowy PZK. Delegatami z ramienia SOT PZK zostali wybrani kol. kol. Dionizy Studzinski SP6IEQ i Robert Głowacki SP6RGB. Zastępcami Delegatów zostali kol. kol. Franciszek Kaczmar SP6GTN i Zbigniew Rosik SP3RAD.
Komisja Uchwał i Wniosków poinformowała zebranych, że do Komisji nie wpłynęły żadne wnioski.

Dalsze informacje.

1. W związku z napływającymi uwagami odnośnie przemiennika SR6JG dot. blokowania go zbyt długimi rozmowami a także przypadkami niesportowego zachowania Zarząd podjął decyzję o doposażenie go w moduł zdalnego sterowania. Koszt takiej modernizacji winien zamknąć się w kwocie 600 zł.

2. W grudniu otrzymaliśmy informację n/t aktualnego stanu 1 % odpisów podatkowych (OPP) za rok 2014 a otrzymanych pod koniec 2015 r.
Na koncie OT-13 znajduje się ogółem kwota .. 3.844,30 zł
Z tego środki SOT PZK to.. 922,07 zł
Z tego środki klubów SOT PZK to.2.922,23 zł
W tym:
SP6PZG.... 0,00 zł
SP6KBL ........442,69 zł
SP6PAX ........1.622,08zł
SP3PDK........ 371,26 zł
SP6PTT....... 0,00 zł
SP6PCH........158,14 zł
SP6PCP...... 101,57 zł
SP6YCS........226,49 zł


3. Skarbnik SOT PZK przypomina, że termin opłacania składek członkowskich
na rok 2016 upływa z dniem 15 stycznia . Wymiar składek i konto, na które należy
je wpłacać znajduje się na naszej stronie WWW w zakładce: Informacje składkowe PZK. Skarbnik prosi również by na dokumentach wpłat koniecznie umieszczać nazwisko i imię oraz znak kolegi, którego wpłata dotyczy. Zdarza się niekiedy, że wpłaty dokonuje osoba trzecia a brak tej informacji utrudnia identyfikację członka, którego wpłata dotyczy co opóżnia przekazanie Jego składek na konto PZK.

4. Sekretarz SOT PZK przypomina klubom zrzeszonym w OT-13, że zgodnie
z Uchwałą z dnia 14 lipca 2010 roku kluby zobowiązane są do corocznego przekazywania danych o klubie w formie:
- Informacja o klubie krótkofalarskim (druk PZK do pobrania z naszej strony WWW).
- lista członków klubu (nazwisko imię, znak)..
- skład zarządu klubu (nazwisko, imię, znak, funkcja).
Dane wg stanu na 31 grudnia 2015 roku należy przesłać drogą pocztową na adres:
Sudecki Oddział Terenowy PZK skr. poczt 104 58-400 Kamienna Góra
lub e-mailową na adres: ot13@pzk.org.pl w terminie do 31 stycznia 2016 roku.
Zwraca się uwagę, że niewykonanie w/w uchwały skutkować może wykreśleniem klubu z ewidencji SOT PZK.
Wykreślenie klubu z ewidencji OT-13 spowoduje z kolei nie tylko brak obsługi przez oddziałowe biuro QSL Managera ale także cofnięcie pozwolenia radiowego dla klubu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.
Ponieważ zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami właścicielem pozwoleń radiowych dla klubów jest osoba prawna n.p. oddział terenowy PZK to utrata członkostwa klubu w OT PZK skutkuje cofnięciem pozwolenia radiowego, dla którego wnioskodawcą był OT PZK (n.p. SOT PZK).
W stosunku do klubów zrzeszonych w SOT PZK( n.p. SP6K, SP6Y, SP6Z)
a nie będących klubami PZK zgodnie z regulaminem Zarząd prosi o przesłanie
Zgłoszenia Klubu Krótkofalarskiego do Obsługi Kart QSL. Zgłoszenie do pobrania na naszej stronie WWW w poz. download > druczki organizacyjne > formularze organizacyjne klubowe.


Poniżej komunikat ZG PZK w tej sprawie nadal aktualny.Komunikat sekretariatu ZG PZK z dnia 4 stycznia 2012 r.

Koleżanki i Koledzy krótkofalowcy!


1. Zasady bezpłatnej wymiany kart QSL dla klubów.
Z uwagi na początek roku, przypominamy treść uchwały ZG PZK z dnia 12 czerwca 2010, która reguluje zasady bezpłatnej wymiany kart QSL dla klubów krótkofalarskich nie będących klubami PZK.
Wyciąg z regulaminu:
1. Wymianę kart QSL, zainteresowany Klub realizuje poprzez dowolny Oddział Terenowy PZK, którego zarząd zaakceptuje zgłaszającego się do obsługi klubu. W razie braku akceptacji, klub zgłasza się do innego Oddziału Terenowego PZK z wnioskiem o obsługę kart QSL.
2. Klub poprzez swego uprawnionego przedstawiciela, zobowiązany jest do złożenia w Oddziale PZK zgłoszenia według wzoru ustalonego w załączniku nr 1.
3. Zgłoszenie ma być składane ponownie w styczniu każdego roku oraz każdorazowo przy zmianie danych podanych w zgłoszeniu.
4. Klub dostarcza i odbiera karty QSL z Oddziału Terenowego PZK na własny koszt.

Piotr Skrzypczak SP2JMR prezes PZK.

Poniżej komunikat w postaci pliku Word .docx kliknij na link poniżej.

KOMUNIKAT Sekretariatu SOT PZK z 31 grudnia 2015 r

Sekretarz SOT PZK
Jurek SP6BXP
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sq3lmr
28 listopad 2018
zapraszamy do udziału w akcji dyplomowej qrz.com/db/so100pw

sp6dwb
18 kwiecień 2018
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę wielu DXów potwierdzonych kartami QSL

SP5U
20 grudzień 2017
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego 2018 życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz Waszym najbliższym. Mirek SP5U & SP6LTC

sp6dwb
18 kwiecień 2017
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę worek DXów

sp6dmq
14 kwiecień 2017
14/04/2017 20:46 Wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego dyngusa oraz duzo zdrowia !!! życzy Mariusz

sq3lmr
23 marzec 2017
Z okazji "Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego" Radio-Klub Krobia będzie pracował od kwietnia do sierpnia pod znakiem HF100HRW . zapraszamy do odwiedzenia naszej strony klubowej sp3pgs.pl .

sp3p
08 wrzesień 2016
Góra Szybowcowa czy Burzenin. W tym roku Burzenin. Prośba do organizatorów, aby w miarę możliwości uwzględniać terminy dużych imprez krótkofalarskich.

sq6oxm
15 maj 2016
Fotki ze spotkania na górze szybowcowej w dniu 14.05.2016 sq6oxm.hopto.me/sq6oxm/20
16_05_14_Spotkanie_SOT.zi
p


sp6fig
10 wrzesień 2015
sp9cp Korzystam z 2m paraboli / wys. 300 m npm./oraz LNA 18db/0,8/+IC9100.

sp6fig
10 wrzesień 2015
Odbieram codziennie. Siła sygnału od S1 do S9... Świetne info co się dzieje na kierunku południowo-zachodnim. Dobrze , że ma małą moc . Pozdrawiam Krzysiek sp9cp

Archiwum
Krótkofalowcy BIS

RBI
SP6LB Poradnik UKF

kliknij celem pobrania

Callbook`s

Ciekawe informacje
SP5ZCC - news
SP-QRP - news
Zobacz
New Page 1

Szybka przeglądarka Maxthon

SOT PZK
Copyright © 1997 - 2019
zalecana rozdzielczość 1024x768
Aktualizacja 8.07.2019 20:45

Informujemy, że ta strona internetowa używa pliki cookie.
Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie cookies.
regulamin cookies

   Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Comstock by:
1821247 Unikalnych wizyt   

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu