Sudecki Oddział Terenowy PZK
  Welcome to: Sudecki Oddział Terenowy PZK [Guest] Strona GłównaKontaktPortal ZG PZKCzłonkowie SOT PZKRR ITUHistoria SOT wg SP6BGF
22 Lipiec 2019 03:17  
Dyplom Polska

Online
Gości Online: 4
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 168
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: sp6sow
Nawigacja
Strona Główna

Kontakt
Statut PZK
Portal ZG PZK
Wstąp do PZK
Członkowie SOT PZK
Kodeks Krótkofalowca
Informacje składkowe
Odznaki Honorowe PZK
Częstotliwości lokal UKF

Linki
SR6J
Kluby
SR6JG
RR ITU
Download
DX cluster
Kodeks pracy DX
Etyka i procedury
Saga braci Odyńców
Pionierzy Radiotechniki -----Polskiej

FAQ
Egzaminy UKE 2019
Zawody KF UKF 2019r.

Silent Key
Historia SOT wg SP6BGF
Krótkofalowiec
New Page 1

Krótkofalowiec Polski Nr 07/2019 - kliknij

Tygodnik Krótkofalowca

kliknij celem pobrania

Czas lokalny
Zegar Polska
Propagacja
New Page 1

Tropo Europa - kliknij

Tropo Europa

Propagacja

Propagacja

Solar - kliknij

Radio Amateur Sat.

AMSAT

Polecamy

Dolnośląska Amatorska Sieć Ratownicza

Warto odwiedzić

Radar meteo

Radar meteorologiczny - kliknij

Radar meteo - opady

 Wyjaśnienie do Rozporządzenia o świadectwachSubmit News Submit Article Visit our Forum 

W dniu 22 grudnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1290).


Na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej http://www.bip.uke.gov.pl/bipurtip/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=23&news_id=20&layout=11&page=text jest krótkie wyjaśnienie zmian w sprawie wydawania świadectw operatora urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej. W § 23 ust 2 rozporządzenia jest również informacja, że wydane na podstawie dotychczasowych przepisów świadectwa klasy B zachowują ważność. Nie ma potrzeby i możliwości wymiany świadectwa klasy B na św. klasy A.

W dniu 2 stycznia 2009 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. nr 223 poz 1472)
Zgodnie z § 4 ust.1 tego rozporządzenia można na podstawie świadectwa klasy B uzyskać pozwolenie kat. 1 uprawniające do pracy we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Wniosek w sprawie wydania pozwolenia kategorii 1 wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej (od wydania pozwolenia radiowego) w wysokości 82 zł należy złożyć do właściwej względem zamieszkania Delegatury UKE, z jednoczesnym wnioskiem o unieważnienie wydanego wcześniej pozwolenia kategorii 2. Po unieważnieniu pozwolenia kat 2 wydane będzie pozwolenie kategorii 1 ze znakiem wywoławczym wcześniej używanym.
Obecnie na stronie UKE w dziale pozwolenia umieściliśmy kompleksowe informacje o nowych regulacjach prawnych.
http://www.bip.uke.gov.pl/bipurtip/index.jsp?place=Lead07&news_cat_id=21&news_id=26&layout=11&page=text

Pozdrawiam
Marek Ambroziak SP5IYI


Pozwolenie radiowe - służba amatorska

Pozwolenia radiowe na używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej.

Pozwolenia radiowe w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej wydawane są na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), oraz art.143 ust. 1, 2 i 3, art. 145, art. 146 ust. 1, art. 148 ust. 1 i 2 oraz art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm), oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 r. - w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. Nr 223, poz. 1472), po rozpatrzeniu wniosku złożonego do właściwej dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

W dniu 2 stycznia 2009 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2008 w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. nr 223 poz 1472). Zgodnie z § 4 ust.1 tego rozporządzenia można na podstawie świadectwa klasy B uzyskać pozwolenie kategorii 1. Osoby posiadające wcześniej wydane pozwolenie kat 2 na podstawie świadectwa klasy B, które zamierzają ubiegać się o pozwolenie kat. 1 mogą złożyć wniosek (do właściwej względem zamieszkania Delegatury UKE) w sprawie wydania pozwolenia kategorii 1 wraz z dowodem wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 82 zł (od wydania pozwolenia radiowego kat 1), z jednoczesnym wnioskiem o uchylenie wydanego wcześniej pozwolenia kategorii 2. Po uchyleniu pozwolenia kat. 2 wydane będzie pozwolenie kategorii 1 ze znakiem wywoławczym wcześniej używanym.

Pozwolenia dla osób fizycznych (radiostacja amatorska indywidualna).


Pozwolenie kategorii 1 (CEPT Licence) - uprawniające do używania radiostacji amatorskich z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 150 W, pracujących we wszystkich zakresach częstotliwości przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy A lub B operatora urządzeń radiowych lub świadectwo równoważne zgodne z zaleceniem CEPT T/R 61-02 (HAREC) wydane przez uprawniony do tego organ zagraniczny.


Pozwolenie kategorii 3 (CEPT Novice Licence) - uprawniające do używania radiostacji amatorskich pracujących z maksymalną mocą wyjściową nadajnika 50 W w zakresach częstotliwości 1810-2000 kHz, 3500-3800 kHz, 21000-21450 kHz, 28000-29700 kHz, 144-146 MHz 430-440 MHz i 10-10,5 GHz przeznaczonych dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, wydaje się osobie fizycznej, która posiada świadectwo klasy C lub D operatora urządzeń radiowych.

Pozwolenie kategorii 5 - uprawniające do używania radiostacji amatorskich bezobsługowych pracujących wydaje się osobie fizycznej, która ukończyła 18 lat oraz posiada pozwolenie kategorii 1 lub 2, przy czym posiadanie pozwolenia kategorii 2 upoważnia do ubiegania się o pozwolenie uprawniające do używania radiostacji amatorskiej bezobsługowej wyłącznie w zakresach częstotliwości powyżej 30 MHz.Pozwolenia dla osób prawnych (radiostacja amatorska klubowa).

Pozwolenie kategorii 1 - wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody właściciela lub zarządcy budynku lub innego obiektu, w którym ma być zainstalowana radiostacja amatorska, oraz pisemnej zgody 3 osób posiadających pozwolenia kategorii 1 odpowiedzialnych za pracę radiostacji. Do wniosku o wydanie pozwolenia, należy dołączyć pisemną zgodę jednej z osób, na pełnienie funkcji kierownika radiostacji. Gdy wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna stowarzyszenia, do wniosku dołącza pisemne poświadczenie przynależności do stowarzyszenia.

Pozwolenie kategorii 5 - wydaje się osobie prawnej, w tym terenowej jednostce organizacyjnej stowarzyszenia, a także stowarzyszeniu zwykłemu, po przedłożeniu pisemnej zgody właściciela lub zarządcy budynku lub innego obiektu, w którym ma być zainstalowana radiostacja bezobsługowa, oraz pisemnej zgody osoby posiadającej pozwolenie kategorii 1 lub 2, odpowiedzialnych za pracę radiostacji. Gdy wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna stowarzyszenia, do wniosku dołącza pisemne poświadczenie o przynależności do stowarzyszenia.

Pozwolenia wydaje się:

* na okres 10 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 1 i 3
* na okres 5 lat - w przypadku pozwoleń kategorii 5 oraz pozwoleń kategorii 1 dla osób prawnych, oraz pozwoleń dla osób z państw nie będących członkiem CEPT.
* na okres nie przekraczający 12 miesięcy - w przypadku pozwolenia tymczasowego.Opłaty skarbowe

Zgodnie z art. 6 ust 1, pkt 3 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635) z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określonej w załączniku do ustawy (cz. III poz. 44), w wysokości: 82 zł.

Opłatę skarbową należy wpłacać:

bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

lub gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Wola jest organem właściwym w sprawach pobierania opłaty skarbowej za czynności wykonane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie i Delegatury UKE w województwach.

Nie wymaga pozwolenia używanie amatorskiej radiostacji z terytorium Polski podczas krótkotrwałych odwiedzin (do 90 dni) przez osoby posiadające wydane przez właściwy do tego organ zagraniczny pozwolenie (licencję radiamatorską) zgodne z wymogami rekomendacji CEPT T/R 61-01.

Od 30 lipca 2004 roku urządzenia CB można używać bez pozwoleń.

Najnowszą regulacją prawną tej kwestii jest rozporządzenie Ministra Transportu z dnia 3 lipca 2007 r. - w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia (Dz.U.07 Nr 138, poz. 972 z późn. zm.).

Zgodnie z § 2 ust. 1, pkt 3 rozporządzenia nie wymaga pozwolenia radiowego używanie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych Radia Obywatelskiego CB wyłącznie w zakresie częstotliwości 26,96 - 27,41 MHz, pracujących z modulacją częstotliwości lub amplitudy (FM/AM/SSB) z mocą wyjściową nadajnika do 4 W dla FM i AM, oraz z mocą 12 W (PEP) dla SSB.

Na powyższych warunkach mogą być używane jedynie urządzenia CB dopuszczone do obrotu (Art. 153. ust 1. Prawo telekomunikacyjne), posiadające deklarację zgodności z zasadniczymi wymaganiami, lub posiadające wydaną na podstawie wcześniejszych przepisów homologację, certyfikat zgodności.

Producent lub jego upoważniony przedstawiciel (sprzedawca) ma obowiązek dołączyć do urządzenia radiowego CB podlegającego obowiązkowej ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami, deklarację zgodności (Art. 158. ust 2. Prawo telekomunikacyjne).

Urząd Komunikacji Elektronicznej nie posiada i nie publikuje na stronach Urzędu informacji o dokumentach potwierdzających spełnienie wymagań zasadniczych dla urzadzeń CB, jak również nie publikuje wykazu tych urzadzeń. W razie potrzeby uzyskania dokumentu, o którym mowa powyżej należy zwrócić się podmiotu wprowadzajacego do obrotu i używania to urządzenie, lub do przedstawiciela producenta danej marki urządzenia CB.

W przypadku pojawienia się pytań, na które Państwo nie znaleźli odpowiedzi na naszych stronach, pomocą służy pracownik Wydziału Radiokomunikacji Morskiej, Lotniczej i Amatorskiej:

Inspektor Marek Ambroziak

* tel. 022 5349180
* e-mail: M.Ambroziak@uke.gov.pl

Uzyskanie pozwolenia przez osobę, która nie ukończyła 18 lat, wymaga uprzedniego wyrażenia pisemnej zgody przez jej przedstawiciela ustawowego.


Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

sq3lmr
28 listopad 2018
zapraszamy do udziału w akcji dyplomowej qrz.com/db/so100pw

sp6dwb
18 kwiecień 2018
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę wielu DXów potwierdzonych kartami QSL

SP5U
20 grudzień 2017
Wesołych Świąt oraz szczęśliwego 2018 życzę Wam Koleżanki i Koledzy oraz Waszym najbliższym. Mirek SP5U & SP6LTC

sp6dwb
18 kwiecień 2017
Z okazji Światowego Dnia Krótkofalowca wszystkim Kolegom życzę worek DXów

sp6dmq
14 kwiecień 2017
14/04/2017 20:46 Wesołych Świąt Wielkanocnych, mokrego dyngusa oraz duzo zdrowia !!! życzy Mariusz

sq3lmr
23 marzec 2017
Z okazji "Stulecia Harcerskiego Ruchu Wodnego" Radio-Klub Krobia będzie pracował od kwietnia do sierpnia pod znakiem HF100HRW . zapraszamy do odwiedzenia naszej strony klubowej sp3pgs.pl .

sp3p
08 wrzesień 2016
Góra Szybowcowa czy Burzenin. W tym roku Burzenin. Prośba do organizatorów, aby w miarę możliwości uwzględniać terminy dużych imprez krótkofalarskich.

sq6oxm
15 maj 2016
Fotki ze spotkania na górze szybowcowej w dniu 14.05.2016 sq6oxm.hopto.me/sq6oxm/20
16_05_14_Spotkanie_SOT.zi
p


sp6fig
10 wrzesień 2015
sp9cp Korzystam z 2m paraboli / wys. 300 m npm./oraz LNA 18db/0,8/+IC9100.

sp6fig
10 wrzesień 2015
Odbieram codziennie. Siła sygnału od S1 do S9... Świetne info co się dzieje na kierunku południowo-zachodnim. Dobrze , że ma małą moc . Pozdrawiam Krzysiek sp9cp

Archiwum
Krótkofalowcy BIS

RBI
SP6LB Poradnik UKF

kliknij celem pobrania

Callbook`s

Ciekawe informacje
SP5ZCC - news
SP-QRP - news
Zobacz
New Page 1

Szybka przeglądarka Maxthon

SOT PZK
Copyright © 1997 - 2019
zalecana rozdzielczość 1024x768
Aktualizacja 8.07.2019 20:45

Informujemy, że ta strona internetowa używa pliki cookie.
Można je wyłączyć poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
Korzystanie z niniejszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na stosowanie cookies.
regulamin cookies

   Powered by v6.01.6 © 2003-2005
Comstock by:
1821207 Unikalnych wizyt   

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu